Redovisning 2 100 poäng

Ämnesplan

Ladda ner ämnesplan för Redovisning 2, 100 poäng här.

Syfte

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. Genom fältstudier och arbete med autentiska exempel ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagande. Eleverna ska även ges möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom praktisk tillämpning. Källa: Skolverket, Ämne- Företagsekonomi

Mål

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
 2. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
 3. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
 4. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
  • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
  • Värdering av tillgångar och skulder.
  • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
  • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
  • Årsredovisningens innehåll och funktion.
  • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
  • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.

Kunskapskrav

Bedömningstext Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Du beskriver (…) redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du diskuterar (…) sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Dessutom redogör du (…) för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.  översiktligt utförligt utförligt och nyanserat  I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter.
Du redogör (…) för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du använder (…) redovisningstekniska metoder. Du använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder.  Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar du företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. med viss säkerhet enkla med viss säkerhet  väljer och, med säkerhet
Du formulerar (…) frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar (…) med handledare in information från olika källor och gör en (…)bedömning av informationens trovärdighet. med viss säkerhet, i samråd , enkel med viss säkerhet, efter samråd, välgrundad med säkerhet, efter samråd, även mer avancerade, välgrundad och nyanserad
Du sammanställer informationen, för (…) resonemang och drar (…) slutsatser. enkla välgrundade på ett strukturerat sätt, välgrundade och nyanserade
Dessutom deltar du i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger (…) argument för sina ståndpunkter. enkla välgrundade diskuterar dem ur olika perspektiv,  välgrundade och nyanserade
Du använder(…)  med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. i samråd efter samråd efter samråd

Källa: Skolverket, Ämne-Företagsekonomi

Kursinformation

0. Kursinformation om Redovisning 1

Litteratur

Planering

Ladda ner planeringen för Redovisning 1, 100 poäng här.

Centralt innehåll Examination
Olika typer av företag och företagsformer. Starta eget företag

 • Val av företagsform
 • Registrering på Bolagsverket
 • Tillstånd
 • Registrering hos Skatteverket
Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning. Lagar och regler

 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Hållbarhetsredovisning
 • Revisionslagstiftning
Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. Företagsekonomiska begrepp

 • Begreppsförståelse
Budgeteringens syfte, innehåll och utformning. Företagets lönsamhet

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Lönsamhetsbedömning
Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. Företagets bokföring

 • Företagets kontoplan
 • Företagets bokföringsrutiner
 • Löpande bokföring
 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
Bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet. Företagets bokslut

 • Balans- och resultatrapport
 • Förenklat/årsbokslut
 • Periodiseringar
Ekonomiska rapporter och blanketter, till exempel företags årsredovisning och momsdeklaration. Ekonomiska rapporter

 • Årsredovisning
 • Nyckeltal
 • Redovisning till Skatteverket
 • Ekonomisk analys
Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Datorredovisning

 • Företagets bokföring
 • Företagets bokslut
 • Företagets ekonomiska rapporter
 • Företagets årsredovisning
 • Redovisning av redovisningsuppgift

Betyg

Ladda ner betygsmatris i Excelformat, Redovisning 2, 100 poäng

Ladda ner betygsmatris i PDF-format, Redovisning 2, 100 poäng

Moment Bedömningstext
Funktioner Du beskriver (…) redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Samhällsansvar Du diskuterar (…) sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar.
Redovisningsprinciper Dessutom redogör du (…) för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
Begrepp Du redogör (…) för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Begrepp och metoder Du använder (…) redovisningstekniska metoder. Du använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder.  Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar du företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Frågeställningar Du formulerar (…) frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar (…) med handledare in information från olika källor och gör en (…)bedömning av informationens trovärdighet.
Administration Du sammanställer informationen, för (…) resonemang och drar (…) slutsatser.
Samtal Dessutom deltar du i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger (…) argument för sina ståndpunkter.
Teknikska hjälpmedel Du använder(…)  med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Egna förmågan När du samråder med handledare bedömer du (…) den egna förmågan och situationens krav.