Affärsjuridik, 100 poäng

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Ämnesplan, Affärsjuridik

Ladda ner Ämnesplan Affärsjuridik 100 poäng här.

Syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa.

Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Mål

Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om centrala rättsområden.
 2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.
 4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
 • Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan.
 • Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.
 • Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren.
 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.
 • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.
 • Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister.
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kunskapskrav

Bedömningstext Kunskapskrav

E

Kunskapskrav

C

Kunskapskrav

A

Du redogör (…) delar/omfattande av de juridiska områden som rör företag. översiktligt, begränsade utförligt utförligt och nyanserat, omfattande
Du redogör (…) för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med (…) i relevanta sammanhang. översiktligt, viss säkerhet utförligt, med viss säkerhet utförligt och nyanserat, med säkerhet
Du förklarar eleven (…) innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat och hur de samordnas för att man ska nå uppställda mål, utförligt och nyanserat
Du upprättar (..) med handledare och med (…) resultat något vanligt förekommande privatjuridiska dokument. i samråd, tillfredsställande efter samråd, tillfredsställande  några efter samråd,  gott resultat
Utifrån (…) fallbeskrivningar löser du med ett (…) resultat givna problem inom olika affärsjuridiska områden (…)  löser dem med (…) genom att (…) rättskälla. enkla tillfredsställande, hjälp av given rättskälla. identifierar och beskriver du utförligt, tillfredsställande,   välja, tolka och tillämpa relevant komplexa, dentifierar och beskriver du utförligt och nyanserde,  gott, välja, tolka och tillämpa relevant
Du  motiverar ditt lösningsförslag med välgrundade argument.  lösningsförslag,  välgrundade och nyanserade argument,
Dessutom för du (…) resonemang om lagstiftningens effekter och drar (…) slutsatser. enkla välgrundade välgrundade och nyanserade
Du beskriver (…) affärsjuridiska frågor i samhället och för (..) resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. översiktligt, enkla utförligt, välgrundade utförligt och nyanserat, välgrundade och nyanserade
Du samråder med handledare bedömer med (…) den egna förmågan och situationens krav. viss säkerhet viss säkerhet med säkerhet

Källa: Skolverket, Ämne-Företagsekonomi

Kursinformation om Affärsjuridik

Kursinformation Affärsjuridik

Moment

Moment Bedömningstext
Juridiska områden Du redogör (…) delar/omfattande av de juridiska områden som rör företag.
Juridiska begrepp Du redogör (…) för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med (…) i relevanta sammanhang.
Juridiska dokument – innebörd Du förklarar (…) innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument.
Juridiska dokument – upprättande Du upprättar (..) med handledare och med (…) resultat något vanligt förekommande affärsjuridiska dokument.
Juridiska problem Utifrån (…) fallbeskrivningar löser du med ett (…) resultat givna problem inom olika affärsjuridiska områden (…)  löser dem med (…) genom att (…) rättskälla.
Du  motiverar ditt lösningsförslag med (..)
Juridiska resonemang Dessutom för du (…) resonemang om lagstiftningens effekter och drar (…) slutsatser.
Juridiska samhällsfrågor Du beskriver (…) affärsjuridiska frågor i samhället och för (..) resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Egna förmågan Du samråder med handledare bedömer med (…) den egna förmågan och situationens krav.

Moment 1 Associationsrätt

Rättsområdet

Kort text om rättsområdet

Lagar

Material

Länkar

Publikationer

Hemsidor

Moment Avtalsrätt

 

Moment Hyresrätt

 

Moment Arbetsrätt

 

Moment Marknad- och konkurrensrätt

Moment Immaterialrätt

 

Moment Köprätt

 

Moment Kredit- och panträtt

 

Moment Obeståndsrätt

 

Moment Tvistlösning vid affärstvister