Information och kommunikation 1, 100 poäng

Ämnesplan, Information och kommunikation 1, 100 poäng 1

Ladda ner ämnesplanen i Information och kommunikation 1, 100 poäng här.

Syfte

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att utforma interna och externa dokument.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhanter­ing, grafisk presentation och informationssökning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta eget ansvar samt arbeta och handla självständigt och med omdöme med information och kommunikation. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter som är kopplade till information och kommunikation.

Mål

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
 2. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 3. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 4. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 5. Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
 • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
 • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
 • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Kunskapskrav

Bedömningstext Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Du beskriver (…) hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Dessutom beskriver du översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du planerar, organiserar och utför (…) med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. i samråd efter samråd efter samråd
Resultatet är (…). I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. tillfredsställande, med viss säkerhet tillfredsställande, med viss säkerhet gott. med säkerhet
Under arbetets gång löser du (…) handledare problem som uppkommer. i samråd efter samråd efter samråd
Du söker information (…) samt värderar och granskar informationen kritiskt med (…) omdömen. med viss säkerhet, enkla med viss säkerhet,  nyanserade med säkerhet, nyanserade
Dessutom gör du (…) muntliga och skriftliga presentationer av dina uppgifter. enkla enkla enkla
Du utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat. givna instuktioner givna instuktioner givna instuktioner
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen. enkla nyanserade omdömee nyanserade. samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
Du samverkar med andra och kommunicerar med (…) både internt och externt. viss säkerhet viss säkerhet, och med korrekt fackspråk. säkerhet, och med korrekt fackspråk.
När du samråder med handledare bedömer du med (…) den egna förmågan och situationens krav. viss säkerhet viss säkerhet säkerhet

Kursinformation om Företagsekonomi 1

Film

Litteratur

Planering

Centralt innehåll Examination
Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. Kommunikation
Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i. Sociala medier
Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll. Mötesdokumentation
Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard. Brev

 

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. Officepaketet
Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information. Källkritik
Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation. Presentationsteknik
Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området. Lager och regler
Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö

Betyg

Betygsmatris Inforamtion och kommunikation 1,100 påäng i Excel-foramt

Betygsmatris Information och kommunikation 1, 100 poäng i PDF-format

Moment Bedömningstext
Kommunikation Du beskriver (…) hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang.
Sociala medier Dessutom beskriver du översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
Standardprogram Du planerar, organiserar och utför (…) med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror.
Metoder och tekniker Resultatet är (…). I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Problemlösning Under arbetets gång löser du (…) handledare problem som uppkommer.
Källkritik Du söker information (…) samt värderar och granskar informationen kritiskt med (…) omdömen.
Presentationsteknik Dessutom gör du (…) muntliga och skriftliga presentationer av dina uppgifter.
Lagar och regler Du utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Utvädering När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen.
Kommunikationsverktyg Du samverkar med andra och kommunicerar med (…) både internt och externt.
Egna förmågan När du samråder med handledare bedömer du med (…) den egna förmågan och situationens krav.

Administration 1, 100 poäng

Administration 1, 100 poäng

Ladda ner ämnesplanen för Administration 1, 100 poäng här.

Syfte

Ämne – Administration

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Mål

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
 2. Kunskaper om olika programvaror.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
 4. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 6. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande administrativa arbetsrutiner, till exempel diarieföring, arkivering och postrutiner samt dokument- och skrivregler, till exempel allmänna och sekretessbelagda handlingar.
 • Administrativa funktioner, till exempel ekonomi, material, personal, information och kommunikation.
 • Handelsdokument, till exempel order, faktura och dokument för inköp och lagerhantering.
 • Begrepp inom området, till exempel blankett, mall och brev.
 • Organisation och arbetsformer i företag, till exempel hur ansvar och uppgifter fördelas i en organisation, hur ett organisationsschema upprättas, hur olika arbetsformer, projekt- och distansarbete kan tillämpas.
 • Offentlig förvaltning samt företags och organisationers uppbyggnad och verksamhet.
 • Grundläggande programvaror för administration.
 • Planering och organisation av det administrativa arbetet, till exempel att handlägga ett ärende eller anordna möten, konferenser och event, enskilt eller tillsammans med andra.
 • Presentation av ett företags interna och externa information.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel arbetsrätt och arkivlagen.

Kunskapskrav

Bedömningstext Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Du beskriver (…) grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du redogör också (…) för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Dessutom beskriver du översiktligt olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du planerar, organiserar och utför (…)  med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett (…). i samråd efter samrådt och strukturerat efter samråd, strukturerat sätt.
I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet
Du utför (…) med handledare (…) administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar du ergonomiskt och miljömedvetet. i samråd, enkelt efter samråd, enkelt efter samråd
Under arbetets gång löser du (…) med handledare (…) problem som uppstår. i samråd,  enkla efter samråd, enkla efter samråd
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen. enkla nyanserade nyanserade, samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
När du samråder med handledare bedömer du (…) den egna förmågan och situationens krav. med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet

Kursinformation om Administration 1, 100 poäng

Film

Litteratur

Planering

 

Betyg

Ladda ner betygsmatris Administration 1, 100p i Excel-format

Ladda ner betygsmatris Administration 1, 100p PDF-format

Moment Bedömningstext
Adminstriva rutiner Du beskriver (…) grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Administrativa verksamheter Du redogör också (…) för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer.
Programvaror Dessutom beskriver du (…) olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
Adminstrativa uppgifter Du planerar, organiserar och utför (…)  med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett (…).
Metoder och tekniker I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Lagar och regler Du utför (…) med handledare (…) administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar du ergonomiskt och miljömedvetet.
Problemlösning Under arbetets gång löser du (…) med handledare (…) problem som uppstår.
Utvärdering När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen.
Egna förmågan När du samråder med handledare bedömer du (…) den egna förmågan och situationens krav.

Personaladministration 100 poäng

Personaladministration 100 poäng

Ladda ner ämnesplanen för personaladministration 100 poäng

Syfte

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Mål

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
 2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
 3. Kunskaper om olika programvaror.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
 5. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande administrativa arbetsrutiner, till exempel diarieföring, arkivering och postrutiner samt dokument- och skrivregler, till exempel allmänna och sekretessbelagda handlingar.
 • Administrativa funktioner, till exempel ekonomi, material, personal, information och kommunikation.
 • Handelsdokument, till exempel order, faktura och dokument för inköp och lagerhantering.
 • Begrepp inom området, till exempel blankett, mall och brev.
 • Organisation och arbetsformer i företag, till exempel hur ansvar och uppgifter fördelas i en organisation, hur ett organisationsschema upprättas, hur olika arbetsformer, projekt- och distansarbete kan tillämpas.
 • Offentlig förvaltning samt företags och organisationers uppbyggnad och verksamhet.
 • Grundläggande programvaror för administration.
 • Planering och organisation av det administrativa arbetet, till exempel att handlägga ett ärende eller anordna möten, konferenser och event, enskilt eller tillsammans med andra.
 • Presentation av ett företags interna och externa information.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel arbetsrätt och arkivlagen.
Bedömningstext Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A
Du beskriver (…) administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du redogör också (…) för dagens arbetsmarknad samt för fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Dessutom redogör du (…) för olika tillvägagångssätt när man rekryterar och anställer personal. översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
Du planerar, organiserar och utför(…) med handledare interna och externa administrativa arbetsuppgifter som gäller personalärenden. i samråd efter samråd efter samråd
I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. med viss säkerhet Detta gör du på ett strukturerat sätt, med viss säkerhet Detta gör du på ett strukturerat sätt, med säkerhet
Du utför i (…) med handledare personalinriktat administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. i samråd efter samråd efter samråd
I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet
Under arbetets gång löser du (…) med handledare (…) problem som uppstår. i samråd,  enkla efter samråd, enkla efter samråd
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen. enkla nyanserade nyanserade, samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
När du samråder med handledare bedömer du (…) den egna förmågan och situationens krav. med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet

Kursinformation om Administration 1, 100 poäng

Film

Litteratur

Planering

Betyg

Ladda ner betygsmatris Administration 1, 100p i Excel-format

Ladda ner betygsmatris Administration 1, 100p PDF-format

Moment Bedömningstext
Adminstriva rutiner Du beskriver (…) grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Administrativa verksamheter Du redogör också (…) för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer.
Programvaror Dessutom beskriver du (…) olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
Adminstrativa uppgifter Du planerar, organiserar och utför (…)  med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett (…).
Metoder och tekniker I arbetet använder du (…) modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Lagar och regler Du utför (…) med handledare (…) administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar du ergonomiskt och miljömedvetet.
Problemlösning Under arbetets gång löser du (…) med handledare (…) problem som uppstår.
Utvärdering När arbetsuppgiften är utförd utvärderar du ditt arbete och resultat med (…) omdömen.
Egna förmågan När du samråder med handledare bedömer du (…) den egna förmågan och situationens krav.